Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018 của trường THCS Lý Tự Trọng

      PHÒNG GD&ĐT TP.TÂN AN            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÝ TỰ TRỌNG                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Số: 111 /KH -THCSLTT                        Phường 4, ngày 09  tháng 9  năm 2017

          KẾ HOẠCH

THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017-2018

 

 

Thực hiện văn bản số 1188/HD-PGDĐT ngày 07 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Tân An về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2017-2018;

Căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị. Trường THCS Lý Tự Trọng xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2017- 2018  như sau:

A- ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

* Tình hình đội ngũ:

– Tổng số CB, GV, NV: 54/ 39 nữ, trong đó:

+ Đảng viên: 17 /12 nữ

+ BGH: 02/ 01 nữ

+ Giáo viên dạy lớp: 44 / 31 nữ ( tỷ lệ: 1.9 GV/ lớp)

+ TPT: 01/ 01 nữ

+ Chuyên trách PC THCS: 01/ 01 nữ

+ NV: 06 / 05 nữ

* Tình hình lớp học sinh:

+ Tổng số lớp: 23

– Khối 6: 6            – Khối 7: 5

– Khối 8: 6            – Khối 9: 6

+ Tổng số học sinh toàn trường: 977 – Nữ: 451 so với năm học trước tăng 75 HS, trong đó:

– Khối 6: 271/ 129 nữ                                   – Khối 7: 215/ 102 nữ

– Khối 8: 245 / 106 nữ                                  – Khối 9: 246 / 114 nữ

+ Tổng số học sinh học bán trú, 2 buổi / ngày: 960/ 445 nữ .

– Tổng số lớp: 23, trong đó:

– Khối 6: 267/ 126 nữ                                  – Khối 7: 211/ 101 nữ

– Khối 8: 239 / 104 nữ                                 – Khối 9: 243 / 114 nữ

 1. Thuận lợi:

– Được sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của phòng Giáo dục và Đào tạo TP Tân An, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân phường 4.

– Đội ngũ CB.GV có nhiều kinh nghiệm, tâm huyết trong công tác giảng dạy và giáo dục học sinh.

– Được sự quan tâm, hỗ trợ nhiệt tình của BĐDCMHS.

 1. Khó khăn:

– Một số học sinh có hoàn cảnh gia đình khó khăn, cha mẹ lo mưu sinh kiếm sống, nên ít quan tâm đến việc học tập của con em.

 

 1. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
 2. Tăng cường nền nếp, kỷ cương trường học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong đơn vị.
 3. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những hoạt động thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.
 4. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh; tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn góp phần hình thành và phát triển năng lực học sinh; đa dạng hóa các hình thức học tập, chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong dạy và học.
 5. Tiếp tục đẩy mạnh thực hành đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức thi, kiểm tra, đánh kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, đảm bảo trung thực, khách quan; phối hợp đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học; kết hợp đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh; đánh giá của nhà trường với đánh giá của gia đình và cộng đồng. Xử lý kiên quyết vi phạm dạy thêm, kiểm tra, đánh giá học sinh.
 6. Tập trung phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lí giáo dục về năng lực chuyên môn, kỹ năng xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh; năng lực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo; quan tâm phát triển đội ngũ tổ trưởng chuyên môn, giáo viên cốt cán, giáo viên chủ nhiệm lớp; chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn; nâng cao vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp, của tổ chức Đội, gia đình và cộng đồng trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện học sinh.
 7. Duy trì và củng cố kết quả phổ cập giáo dục THCS nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập. Tăng cường công tác tư vấn hướng nghiệp và thực hiện tốt phân luồng sau THCS. Tăng cường công tác phụ đạo học sinh yếu kém. Phát huy kết quả tuyển sinh vào lớp 10. Duy trì và phát triển các tiêu chí của trường chuẩn quốc gia.
 8. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động thi đua và các cuộc thi, phong trào do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
 9. Tiếp tục thực hiện các lớp học ngoại ngữ theo trình độ chuẩn Châu Âu.
 10. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình dạy 2 buổi/ngày với mô hình bán trú.
 11. Thực hiện phong trào “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”. Xây dựng và triển khai có hiệu quả quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường; đồng thời bài trừ các hành vi đối xử không thân thiện trong nhà trường, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả; hướng dẫn tổ chức đăng ký chăm sóc nghĩa trang liệt sĩ, khu di tích; tổ chức học sinh tham quan học tập tại các di sản văn hóa, về nguồn ít nhất là 1 lần/năm.

Triển khai và thực hiện đúng Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (ban hành kèm theo thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011); triệt để chống các hành vi xúc phạm đến nhân phẩm và thân thể học sinh.

 1. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
 2. Thực hiện có hiệu quả các hoạt động thi đua và các cuộc thi, phong trào do ngành Giáo dục và Đào tạo tổ chức.
 3. Thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”

Tiếp tục triển khai thực hiện lồng ghép tích hợp nội dung này vào giảng dạy một số môn học (Giáo dục công dân, Ngữ văn, Lịch sử,…) và trong các hoạt động giáo dục ngoại khóa, giáo dục ngoài giờ lên lớp.

Trong năm học tổ chức các hoạt động giáo dục, hoạt dộng ngoại khóa: thi tìm hiểu, kể chuyện về cuộc đời, tư tưởng, đạo đức, phong  cách Bác Hồ; tổ chức các hành động thiết thực làm theo lời Bác: tiết kiệm, bảo vệ của công, tự học, nắm vững kiến thức lịch sử………

Trong năm học mỗi CB-GV-NV và tập thể học sinh các lớp viết chương trình hành động “Học tập và làm theo tư tương đạo đức Hồ Chí Minh” năm học 2017-2018.

 1. Tiếp tục thực hiện nội dung “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”.

– Đẩy mạnh công tác thi đua dạy tốt và tổ chức cho đội ngũ cán bộ, giáo viên nghiên cứu, trau đổi chuyên môn, nâng cao trình độ để đáp ứng yêu cầu mới của công tác giáo dục ở các lĩnh vực: đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn giảng, đúc kết sáng kiến kinh nghiệm, sinh hoạt chuyên môn trên trường học kết nối,…

– Tổ chức các hoạt động giới thiệu tấm gương điển hình thầy giáo, cô giáo được học sinh tôn vinh.

– Rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên, tạo sự chuyển biến tích cực, rõ nét về chất lượng giáo dục.

 1. “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xây dựng văn hóa nhà trường.

– Tăng cường hoạt động giáo dục theo quan điểm hàng tuần gắn giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp, xây dựng quy tắc ứng xử văn hóa trong nhà trường, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả; hướng dẫn tổ chức cho học sinh đăng ký chăm sóc Lăng Nguyễn Huỳnh Đức, viếng nghĩa trang liệt sĩ; tham quan học tập tại khu di tích, tham quan dã ngoại.

– Triển khai và thực hiện đúng Điều lệ Ban đại diện cha mẹ học sinh (ban hành kèm theo thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011); triệt để chống các hành vi xúc phạm đến nhân phẩm và thân thể học sinh.

– Tổ chức các hoạt động thi đua xây dựng “Trường học than thiện, học sinh tích cực”. Tăng cường biện pháp phối hợp tốt ba môi trường giáo dục, xây dựng môi trường sư phạm tích cực. Thực hiện có hiệu quả tiết pháp luật, tập trung giáo dục về pháp luật và kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong học sinh. Luật bảo hiểm y tế, tuyên truyền giáo dục biện pháp phòng chống ma túy, tệ nạn xã hội, bạo lực học đường.

– Phát huy vai trò tổ chức Đội TNTPHCM trong việc xây dựng các câu lạc bộ, diễn đàn thiếu niên, đẩy mạnh hoạt động giáo dục môi trường, văn nghệ, thể dục thể thao, đưa trò chơi dân gian, dân ca vào nhà trường, các buổi sinh hoạt tập thể lành mạnh thu hút học sinh tham gia.

– Phối hợp với Trung tâm y tế thành phố Tân An  nói chuyện chuyên đề về sức khỏe sinh sản vị thành niên cho học sinh. Lập tổ tư vấn tâm lý học đường, duy trì hộp thư “điều em muốn nói” kịp thời giúp đỡ khi học sinh có nhu cầu.

– Tổ chức quán triệt toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh Luật an toàn giao thông đường bộ, đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy, xe đạp điện, chấp hành giao thông đúng luật. Phối hợp với công an giao thông tuyên truyền và kiên quyết kỷ luật nghiêm khắc những trường hợp vi phạm giao thông. Tuyên truyền sâu rộng nhà trường không chấp nhận trường hợp hợp cán bộ giáo viên, học sinh vi phạm pháp luật, vi phạm giao thông.

– Chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng nhằm khơi dậy tinh thần trách nhiệm của người thầy, quan tâm việc thu hút học tập và đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh; đầu tư hoạt động của giáo viên chủ nhiệm về việc dạy làm người là yêu cầu bắt buộc, rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục hướng nghiệp và hướng dẫn học sinh cách tự học. Thực hiện tốt công tác giáo viên chủ nhiệm thăm gia đình học sinh tạo sự gắn kết giữa gia đình và nhà trường.

– Có kế hoạch chỉnh trang môi trường giáo dục: Xanh- Sạch- Đẹp- An toàn; Đội TNTPHCM xây dựng kế hoạch tăng cường thi đua trồng và chăm sóc cây xanh tạo cảnh quang môi trường, giữ gìn lớp học sạch, đẹp, an toàn, bảo vệ tài sản công………

 1. “Chống tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục”

– Bộ phận chuyên môn tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm, so sánh về chất lượng giảng dạy trong nhà trường với kết quả ở các môn thi tuyển sinh 10, tìm ra nguyên nhân hạn chế, đề ra các biện pháp từng bước nâng cao chất lượng THCS.

– Xây dựng kế hoạch phụ đạo học sinh yếu, kém ngay từ đầu năm học để nâng cao hiệu quả và chất lượng giáo dục trong xét tốt nghiệp THCS, tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019.

– Tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

 1. Tham gia các hoạt động, các cuộc thi phong trào do ngành GD&ĐT tổ chức.

– Tăng cường công tác tuyên truyền, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục- thể thao, tuyên truyền viên nhí…

– Tiếp tục triển khai có hiệu quả các cuộc thi học sinh giỏi văn hóa lớp 9, học sinh giỏi thực hành Lý-Hóa-Sinh, Giải toán trên máy tính cầm tay; Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học, văn hay chữ tốt; cuộc thi giải toán bằng tiếng Việt, tiếng Anh trên Internet; Olympic Tiếng Anh trên Internet (nếu có).

– Tham gia cuộc thi giáo viên dạy giỏi cấp thành phố, cấp tỉnh, sáng tạo đồ dùng dạy học,  giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường;

– Tham gia cuộc thi thiết kế giáo án điện tử trên phần mềm E-Leaning, thiết kế giáo án tương tác bằng phần mềm Activinspire.

 1. Thực hiện kế hoạch giáo dục.
 2. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc chương trình, kế hoạch giáo dục,

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục.

– Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kĩ năng trong chương trình giáo dục phổ thông xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học.

–  Điểm số và số cột điểm tối thiểu thực hiện theo văn bản số 404/SGDĐT-GDTrH ngày 13/3/2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy chế chuyên môn cấp trung học.

– Củng cố và tăng cường công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi và phụ đạo học sinh yếu kém, giảm tỉ lệ học sinh bỏ học, nâng dần chất lượng giảng dạy, học tập; nâng cao tỉ lệ học sinh vào các trường công lập và  vào trường THPT chuyên Long An, cụ thể:

+ Về công tác đào tạo bồi dưỡng học sinh giỏi:

Làm tốt công tác tuyên truyền thể lệ và nội dung các cuộc thi đến toàn thể giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh; tạo điều kiện học sinh tham gia các sân chơi lành mạnh.

Xây dựng đội học sinh giỏi các môn văn hóa, TDTT, văn nghệ và xây dựng kế hoạch bồi dưỡng; đảm bảo có học sinh tham gia kỳ thi tuyển chọn học sinh giỏi văn hóa cấp tỉnh, thực hành Lý-hóa-Sinh cấp tỉnh; Giải toán bằng tiếng Việt, tiếng Anh trên Internet; Olympic Tiếng Anh trên Internet (nếu có), Văn hay chữ tốt. Hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học….

+ Về công tác phụ đạo học sinh yếu, kém, giảm tỉ lệ bỏ học:

Ngay từ đầu năm học, căn cứ vào kết quả học tập của học sinh, phân loại trình độ học sinh và tổ chức các lớp phụ đạo cho học sinh yếu kém.

Nắm chắc tình hình, tìm hiểu nguyên nhân từng trường hợp HS bỏ học nhằm hạn chế định mức thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học; Phối hợp nhiều lực lượng tham gia  vận động học sinh bỏ học ra lớp nhằm duy trì sỉ số, tăng hiệu quả đào tạo.

Các lớp học sinh yếu, kém phải được GVCN thông báo kết quả cho cha mẹ học sinh thường xuyên, liên tục. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng học sinh không đủ điều kiện lên lớp, không đủ điều kiện xét TNTHCS do thiếu thông tin giữa giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm và gia đình học sinh.

Bộ phận chuyên môn lên kế hoạch tổ chức ôn bài cho học sinh yếu kém của các lớp buổi ngay từ đầu năm học.

GVBM, GVCN phải có biện pháp giúp đỡ các học sinh có học lực yếu kém.

Đưa tiêu chí tỉ lệ học sinh bỏ học và tỉ lệ học sinh yếu kém vào xét thi đua cuối năm học.

 1. 2. Tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục.

– Thành lập tổ tư vấn tâm lý học đường cho học sinh, bao gồm các cán bộ quản lý, giáo viên có kinh nghiệm, hiểu biết tâm lý học sinh. Giáo viên tư vấn có nhiệm vụ tư vấn cho cha mẹ học sinh và học sinh để giúp các em định hướng tương lai, định hướng nghề nghiệp và vượt qua những khó khăn gặp phải trong học tập và sinh hoạt.

– Tiếp tục thực hiện chương trình giáo dục địa phương các môn Ngữ văn, Lịch sử, địa lý theo tài liệu do Sở GD&ĐT biên soạn. Nội dung này được đưa vào nội dung kiểm tra đánh giá, kết quả học tập của học sinh trong các bài kiểm tra.

– Tổ chức hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, tham gia dự thi Hội thi sáng tạo đồ dùng dạy học các cấp. Tổ chức hội thi GV dạy giỏi cấp trường vào tháng 10 và tham gia dự thi GV dạy giỏi cấp Thành phố, cấp tỉnh.

– Tổ chức dạy ngoại khóa 6 bài học Giáo dục truyền thống lịch sử địa phương do Ban tuyên giáo Thành ủy Tân An biên soạn.

– Đảm bảo 100% học sinh được học môn Tin học.

– Trong năm tổ chức thảo luận 02 chuyên đề:

+ Chuyên đề: “ Một số giải pháp nâng cao chất lượng các môn học tăng cường buổi chiềudo tổ Lý – Hóa – Sinh  thực hiện vào tháng 10.

+ Chuyên đề: Một số giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh trong trường phổ thông do tổ  Sử – Địa thực hiện vào tháng 12 .

– Tiếp tục tổ chức dạy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT- GDTrH ngày 01/11/2010 về việc hướng dẫn học 2 buổi/ngày đối với các trường THCS: Thời gian dạy học 2 buổi/ngày được bố trí cho các hoạt động phụ đạo học sinh yếu; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức các hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo phù hợp với đối tượng học sinh.

Giáo viên dạy buổi chiều phải xây dựng kế hoạch giảng dạy phù hợp đối tượng trình lãnh đạo Phòng GD& ĐT TP Tân An phê duyệt.

– Thực hiện dạy học theo chương trình thí điểm của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020” tiếp tục triển khai chương trình này ở 05 lớp 6, 05 lớp 7 và  06 lớp 8 và  02 lớp 9.

– Để tăng cường kỹ năng nghe và nói cho học sinh nhà trường hợp đồng giáo viên bản ngữ về dạy Tiếng Anh cho đối tượng học sinh khối 6 và 7 một cách tự nguyện có sự đồng ý của cha mẹ học sinh và được phê duyệt của Sở GD&ĐT và Sở LĐTBXH – Sở ngoại vụ tỉnh Long An.

– Khuyến khích giáo viên tự học để giữ chuẩn và đạt trình độ năng lực tiếng Anh theo quy định của Bộ GD&ĐT.

– Đảm bảo cho các học sinh khối 8&9 tham gia các lớp học nghề phổ thông.

– Tiếp tục thực hiện tích hợp giáo dục giảng dạy An toàn giao thông trong môn GDCD, đạo đức, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền; giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; phòng chống HIV/AIDS; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; giáo dục về tài nguyên và môi trường biển, hải đảo; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông; Thành lập góc thư viện giáo dục biển, đảo cho học sinh, nhằm giúp học sinh nâng cao ý thức về biển, đảo quê hương, cùng ý chí bảo vệ chủ quyền vùng biển Tổ quốc.

– Việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

III.  Đổi mới kiểm tra và đánh giá.

– Tổ trưởng CM phải tổ chức kiểm duyệt tất cả hồ sơ giáo án của các thành viên trong tổ theo định kỳ hàng tháng, Tổ trưởng chuyên môn cùng với BGH kiểm duyệt các loại đề kiểm tra 15 phút, 1 tiết, học kỳ theo ma trận, trước khi giáo viên tổ chức kiểm tra. Bộ phận chuyên môn theo dõi kết quả học tập của học sinh sau mỗi bài kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh công tác đánh giá kết quả học tập của học sinh.

– Tiếp tục  nâng cao chất lượng việc kiểm tra cả bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết đối với môn ngoại ngữ.

– Giáo viên dạy môn Giáo dục công dân chú trọng phần dạy làm người cho học sinh, ngoài phần điểm  số còn phần nhận xét về thay đổi hành vi, thái độ học sinh được ghi trong học bạ.

– Chú trọng đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh: đánh giá qua các hoạt động trên lớp; đánh giá qua hồ sơ học tập, vở học tập; đánh giá qua việc học sinh báo cáo kết quả nghiên cứu khoa học kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; đánh giá qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập. Giáo viên có thể sử dụng các hình thức đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành.

– Kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kì, cuối năm học, đánh gíá của giáo viên và tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

– Thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu.

– Đối với môn Tiếng Anh theo chương trình thi kiểm tra của Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020”: triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh theo hướng dẫn của Công văn số 5333/GDTrH-BGDĐT ngày 29/9/2014 của Bộ GDĐT, đặc biệt chú trọng tới việc sử dụng các hình thức thực hành để đánh giá toàn diện quá trình học tập của học sinh.

* Tổ chức ra đề kiểm tra học kì

– Nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức ra đề kiểm tra học kì I và học kì II, theo đúng quy chế.

* Đối với khối 9:

– Thực hiện đề kiểm tra chung học kỳ I; học kỳ II lớp 9 các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh của Sở Giáo dục và Đào tạo quy định.

– Thực hiện đề kiểm tra chung học kỳ I; học kỳ II lớp 9 các môn: Hóa học, Vật lý của phòng Giáo dục và Đào tạo quy định.

* Đối với khối 8:

Thực hiện đề kiểm tra chung học kỳ I; học kỳ II lớp 8 các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Hóa học, Vật lý của phòng Giáo dục và Đào tạo quy định.

* Đối với khối 7:

Thực hiện đề kiểm tra chung học kỳ I; học kỳ II lớp 7 các môn: Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh, Vật lý của phòng Giáo dục và Đào tạo quy định.  

* Đối với  khối 6 và các môn còn lại ở các khối 7-8-9: Nhà trường chịu trách nhiệm tổ chức ra đề kiểm tra học kỳ.

– Tổ chức thực hiện kế hoạch kiểm định chất lượng giáo dục trong nhà trường vào tháng 3 năm 2018.

 1. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí.
 2. Tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý – giáo viên.

– Khuyến khích giáo viên môn Tiếng Anh chưa đạt chuẩn năng lực Tiếng Anh tự học để đạt chuẩn theo quy định; chỉ bố trí giáo viên đạt chuẩn năng lực tiếng Anh và được bồi dưỡng về phương pháp dạy Tiếng Anh mới được phân công dạy học theo chương trình mới.

– Tạo mọi điều kiện thuận lợi cho GV được học tập, bồi dưỡng để nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp. Khuyến khích CB-GV-NV nâng cao trình độ ngoại ngữ, tin học.

– Áp dụng đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, phó Hiệu trưởng theo thông tư số 29/2009/TT ngày 22 tháng 10 năm 2009 và chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học theo thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Đánh giá công thức – viên chức hàng năm theo đúng qui định.

 1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn.

– Đẩy mạnh đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học. Chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng “Trường học kết nối” – Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT. Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia cuộc thi thiết kế giáo án điện tử trên phần mềm E-Leaning, thiết kế giáo án tương tác bằng phần mềm Activinspire.

 1. Tăng cường quản lý đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục.

– Rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học.

– Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

 1. 4. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học.

+ Sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng, cải tạo phòng học, phòng bộ môn, thư viện…Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh – sạch – đẹp, an toàn theo quy định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường.

+ Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch thanh lý, sửa chữa và bổ sung kịp thời, thường xuyên bảo quản trang thiết bị hiện có. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị trường học; Giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng.

 1. 5. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục.

– Kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD; thực hiện tốt việc quản lí và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Sử dụng có hiệu quả hệ thống thông tin điện tử quản lí PCGD-XMC và kiểm tra tính xác thực của số liệu trên hệ thống.

– Tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục, tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sỉ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

– Tiếp tục duy trì  đạt chuẩn PCTHCS vào thời điểm tháng 12/2017.

 1. V. Một số biện phápvà chỉ tiêu thực hiện.
 2. Củng cố và nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện:

– Thực hiện các giải pháp nhằm giúp đỡ học sinh yếu, kém vươn lên trong học tập. Tăng cường việc phát hiện, bồi dưỡng HS giỏi, HS năng khiếu nhằm nâng cao chất lượng mũi nhọn.

– Tiếp tục chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống giáo dục pháp luật, An toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội, ma túy, HIV/AIDS, phòng chống các dịch bệnh trong các trường học, giáo dục thể chất, hướng nghiệp, tổ chức các hoạt động văn hóa thể thao, đưa dân ca vào trường học. Đặc biệt là rèn kỹ năng sống cho học sinh.

* Chỉ tiêu:

 Xếp Loại Học Lực                          Xếp Loại Hạnh Kiểm

Giỏi: 55%  trở lên                              Tốt: 95% trở lên

Khá: 27%                                         Khá: 5%

TB: 16%                                           Không có HS XL Hạnh kiểm TB,Yếu, Kém

Yếu, kém: dưới 2%

– TN THCS: 100%

– Tỉ lệ tuyển sinh 10: trên 95% trở lên

– Bỏ học: dưới 0.5%

– Lưu ban: không quá 2 %

– Học sinh giỏi văn hóa Tỉnh:  14 HS trở lên, TP: 40 HS trở lên

– HSG thực hành L-H-S TP: 03, tỉnh: 01

– Văn hay chữ tốt: cấp TP: 02, tỉnh: 01

– Khoa học kỹ thuật: tỉnh:1, TP: 02

– HSG TDTT cấp tỉnh: 05 huy chương trở lên, TP: 12 huy chương trở lên .

 1. Xây dựng đội ngũ:

– Đẩy mạnh sinh hoạt tổ chyên môn  theo hướng nghiên cứu bài học.

– Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ CB-GV.

– Tạo mọi điều kiện để giáo viên đi học các lớp đại học từ xa, tại chức, ngoại ngữ, tin học để nâng cao trình độ.

– Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy tốt- Học tốt”, thi GV giỏi các cấp, GV chủ nhiệm giỏi. Tổng phụ trách đội giỏi.

* Chỉ tiêu:

– Phát triển Đảng viên: 1

– Mỗi tổ làm ít nhất 01 đồ dung dạy học

– Thao giảng: 4 tiết/ 1 GV/ 1 năm

– Chuyên đề: 4 chuyên đề/ 1 năm/ tổ

– Thi GVG cấp trường: 70% trở lên;

– Dự giờ: 100% GV (1 GV 5 tiết/ 1 HK)

– GVCN giỏi cấp trường: 30% trở lên

– CSTĐ cơ sở: 15%

–  Kiểm tra toàn diện trường: 02 GV

– Kiểm tra chuyên đề chủ nhiệm: 02 GV

– Kiểm tra chuyên đề chấm trả bài:  02 GV

– Kiểm tra chuyên đề sử dụng TBDH:  02 GV

– Đăng ký danh hiệu thi đua năm học 2017-2018: phấn đấu đạt “Tập thể Lao động xuất sắc”;  “Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh”.

 1. Củng cố và tăng cường CSVC, Thiết bị giáo dục:

– Tăng cường việc mua sắm thiết bị, sử dụng hiệu quả các thiết bị hiện có.

– Phát động phong trào làm ĐDDH trong giáo viên, phong trào tặng sách thư viện trong HS.

– Tiếp tục xây dựng  thư viện đạt xuất sắc, đảm bảo nhu cầu SGK, SGV, STK cho năm học.

– Có kế hoạch tu sửa, bảo quản trang bị CSVC trường lớp.

 1. Công tác đoàn thể
 2. Công đoàn:

– Thực hiện ký kết phối hợp giữa Công đoàn và Ban giám hiệu nhà trường trong việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học.

– Nâng cao hiệu quả của tổ chức Công đoàn, nhất là việc vận động CB-GV-NV phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua, xây dựng tổ chức Công đoàn đạt công đoàn cơ sở xuất sắc.

– Hỗ trợ nhà trường trong thực hiện bếp ăn bán trú.

 1. Đoàn, Đội:

Phát huy vai trò của Đội TNTPHCM trong việc tự quản học tập và các hoạt động giáo dục. Chú trọng giáo dục đạo đức, giáo dục truyền thống và rèn luyện kỹ năng sống cho học sinh.

* Chỉ tiêu:

– 90% Đội viên đạt danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ.

 Đạt Liên Đội vững mạnh

 1. Y tế- Chữ thập đỏ

– Tuyên truyền phòng chống bệnh và lên kế hoạch kiểm tra sức khỏe định kì cho học sinh.

– Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm; đủ nước uống; nước sạch trong trường học.

– Tuyên truyền vận động  100% học sinh tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế, đảm bảo đầy đủ quyền lợi người tham gia mua bảo hiểm, sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí bảo hiểm để lại trường.

– Đẩy mạnh các hoạt động tương thân tương ái, sơ cấp cứu, tủ thuốc Chữ thập đỏ, khuyến khích tham gia các hoạt động nhân đạo; thực hiện nếp sống vệ sinh cá nhân, gia đình cộng đồng và các hoạt động rèn luyện thân thể trong nhà trường.

– Phấn đấu: Y tế- Chữ thập Đỏ xuất sắc.

C- TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

Các bộ phận chuyên môn, đội TNTPHCM, Công đoàn, thư viện, thiết bị, hành chính, y tế… căn cứ vào kế hoạch hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học của nhà trường xây dựng kế hoạch cụ thể (năm, tháng, tuần) của bộ phận mình phụ trách và tổ chức thực hiện; tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc, có biện pháp giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc đảm bảo kết quả nhiệm vụ đề ra. Nộp kế hoạch và báo cáo tháng vào 25 tây hàng tháng, báo cáo sơ kết HKI vào cuối tháng 12/2017 và báo cáo tổng kết vào tháng 5/2018.

 

      Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ của trường THCS Lý Tự Trọng năm học 2017-2018./.

 

 

Nơi nhận:                                                                                               HIỆU TRƯỞNG

Phòng GD&ĐT;

– UBND P4;

– Ban ĐDCMHS;                                                                                Nguyễn Thị Thanh Tân

– Lưu: VT.

 

 

DUYỆT CỦA UBND PHƯỜNG 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DUYỆT CỦA  PHÒNG GD&ĐT TPTA

 Trưởng phòng