Thông báo chiêu sinh lớp tập huấn trọng tài Bóng đá năm 2024.

Quyết định công nhận Thư viện trường học đạt chuẩn năm học 2023-2024.

Hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025

Quyết định thành lập Hội đồng tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025.

Kế hoạch tổ chức tuyển sinh vào lớp 6 năm học 2024-2025.

Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Phát triển giáo dục thể chất, thể thao học đường giai đoạn 2024-2028.